Allen 2022-04-20 23:28:00 227 0 0 0 0

https://wizcorp.github.io/byuu-web/  这个模拟器不错

higan

https://github.com/Wizcorp/byuu-web/

--不错正好用来做FC

--加载FC文件的吗

fc,sfc,gb,gba,md

--支持这么多啊,厉害


【版權聲明】
本文爲原創,遵循CC 4.0 BY-SA版權協議!轉載時請附上原文鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://gugehome.com/am.php?t=nC78a7Lk5Epu
Tag: 游戏站 模拟器
相關內容
未登錄,
請先 [ 註冊 ] or [ 登錄 ]
(一分鍾即可完成註冊!)
返回首頁     ·   返回[交流討論]   ·   返回頂部